.

 

Privredno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu nadležno je da sudi:

  1. u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  3. u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  4. sporovi iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  5. sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
  6. u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije

Ovo odjeljenje je uključeno u process medijacije

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović