.

Damir Batotić, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, sastao se 29.11.2022. god. sa Vinkom Jakićem, direktorom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Sastanak je održan u Kabinetu predsjednika suda, a istom su prisustvovali i Ajla Papović Mujan, sudija Krivičnog odjeljenja, Senada Smajiš, sekretar suda, Mirzet Sudžuka, šef Sektora sudske uprave te Muris Lončarević, viši referent za statistiku.

VinkoJAkic2


Na početku sastanka direktor Jakić upoznao je prisutne sa radom Agencije koja je samostalna federalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, a nadležna je, između ostalog, za upravljanje privremeno oduzetom imovinom i oduzetom imovinom po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Jakić je izjavio da je dobra saradnja Agencije i ovog suda neophodna naročito kada je riječ o predmetima organizovanog kriminala i korupcije, a elektronsko povezivanje sa Zk uredom i Odjeljenjem registra za upis pravnih lica omogućilo bi Agenciji brže i lakše pribavljanje potrebnih podataka kojima raspolaže Sud.
Na sastanku je, između ostalog, zaključeno da Agencija u saradnji sa drugim nadležnim institucijama organizuje obuku za sudije ovog suda, a na temu finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj