.

 

Sudski izvršitelji su početkom 2022. godine raspoređeni u tim sa izvršnim sudijom koji će pratiti njihov rad i postupanje po nalogu uređujućeg sudije. Sudski izvršitelji su, nakon što su obučeni za rad u CMS-u, prešli na novi sistem rada. Sve zaključke sa tačnim nalogom sudije sudski izvršitelj dobija putem CMS-a te potpune i tačne zapisnike dostavlja sudiji, u čijem je timu.

Izvršne sudije su učestvovale sa predsjednicom Suda i sudskom upravom u kreiranju novog sistema rada nakon što su ocijenili da će na takav način dobivati brže informacije i izvještaje sa terena. Izvršne sudije su kreirale sve vrste zapisnika u kojima je tačno naznačeno šta zapisnik mora da sadrži da bi predstavljao zakonit dokaz za donošenje odluke. Na ovakav način će se unaprijediti rad sudskih izvršitelja i ubrzati rješavanje izvršnih predmeta.

Na sastanku koji je održan 26.04.2022.  godine, a na kojem su sudski izvršitelji razmatrali izvještaj o radu za prethodnu godinu i izvještaj o radu za prva tri mjeseca tekuće godine, prisustvovale su sudije Izvršnog odjeljenja sudija Balić Amela, predsjednica Izvršnog odjeljenja, sudije Nenad Banduka i Dragan Mirjanić, predsjednica Suda Janja Jovanović te šef sudske uprave Mirzet Sudžuka.

vijest4 1

Boris Stojaković, šef Odsjeka sudskih izvršitelja, predstavio je izvještaj o radu za 2021. godinu i prva tri mjeseca tekuće godine, te detaljno izvršio analizu rada Odsjeka sudskih izvršitelja, sa posebnim fokusom na analizu rada Odsjeka za tri mjeseca 2022. godine nakon uvedenog novog sistema rada te napravio komparaciju sa istim periodom prethodne godine. Na osnovu iznesenih brojčanih pokazatelja zaključeno je da je evidentan znatan porast riješenih naloga i novi sistem rada je ocijenjen kao pozitivan.

Analizom godišnjeg izvještaja rada suda, kao i rada Izvršnog odjeljenja i sudskih izvršitelja, utvrđeno je da ostvarena norma sudskih izvršitelja nije zadovoljavajuća te da pojedini sudski izvršitelji nisu ostvarili ni prosjek norme odjeljenja, a što je u konačnom utjecalo na ostvarenje rezultata sudija Izvršnog odjeljenja koje su na sastanku Izvršnog odjeljenja iznijele mišljenje na temu unapređenja rada ovog Odsjeka, ističući da se svaki sudski izvršitelj u svakom momentu može konsultovati sa sudijom sa kojim je u timu, a u cilju prevazilaženja eventualnih smetnji ili problema u provođenju izvršenja. Zaključeno je da je sistem rada koji je uveden efikasniji te da sudija može kroz CMS pratiti rad sudskog izvršitelja sa kojim je u timu. Osim toga, naglašeno je da su sa sudijama i sudski izvršitelji učestvovali u kreiranju zapisnika koji mora sadržavati sve elemente propisane Zakonom i koji kao takav može služiti kao validan dokaz u postupku odlučivanja u konkretnom predmetu. Izvještaji, kao i svi ostali analitički podaci o efikasnosti rada sudskih izvršitelja i Odsjeka kao cjeline, će biti pokazatelj stvarnog angažmana svakog sudskog izvršitelja pojedinačno.

 

Strategija predsjednice suda i sudija Izvršnog odjeljenja je da se sa izmjenom sistematizacije unaprijedi rad Odsjeka sa stručnog aspekta te da se postepeno vrši izmjena na način da sudski izvršitelji budu sa visokom stručnom i da rade u timu sa sudijom kroz CMS i dio stručnih poslova, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja izvršnih predmeta.

 

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj