.

 

Krivično sudsko odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu obavlja poslove suđenja u krivično-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene zakonom. Ovo odjeljenje ima devet sudija. Suđenja se održavaju u dvije sudnice koje su tonski opremljene.

Nadležnosti Krivičnog su:

 1. da u prvom stepenu sudi:
  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana  kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena  nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud; - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
 2. da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
 3. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
 4. da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica  osude, na osnovu sudske odluke i
 5. da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom


U krivičnoj pisarnici stranka može dobiti informaciju:

 

 • broju predmeta
 • imenu sudije kojem je predmet dodjeljen u rad
 • sve informacije o kretanju predmeta
 • razgledanje i prepisivanje predmeta
 • molbom zatražiti prepis ili foto kopiju pismena koji su u predmetu
 • može dobiti dozvolu za posjetu pritvorenim licima


Razgledanje spisa
Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu vršiti uvid u spise nakon što podnesu molbu u pisarnici.  Stranka je dužna podnijeti molbu za vršenje uvida. Molba mora sadržavati broj predmeta. Nakon odobrenja iste radnik pisarnice informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati.
Razgledanje spisa vrši se u pisarnici od 09:00 do 13:00 sati svakim radnim danom.
Radno vrijeme Krivične pisarne sa strankama je od 8:30 do 16:00

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović