.

Na osnovu Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine,  Općinski sud je nadležan:

1) U krivičnim predmetima:

 1. da u prvom stepenu sudi:
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na  općinski sud; - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
 2. da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
 3. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
 4. da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
 5. da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom


2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

 1. u svim građanskim sporovima i
 2. u vanparničnom postupku 


3) U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:

 1. u svim prekršajnim predmetima i
 2. odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

4) U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

 1. u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
 2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 3. u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 4. sporovie iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
 5. sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
 6. u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.


5) U drugim predmetima:

 1. da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
 2. da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
 3. da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
 4. da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
 5. da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
 6. da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
 7. da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i
 8. da vrši druge poslove određene zakonom

Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Ilidža i Trnovo.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj