.

 

Praktično učenje studentica i studenata prava predstavlja sastavni i u posljednje vrijeme obavezujući dio nastavnog procesa na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Praktično osposobljavanje se odvija kako unutar tako i van prostorija pravnih fakulteta.


Stručna praksa koju studenti mogu obavljati u institucijama vlasti i drugim ustanovama i organizacijama u BiH, a posebno u sudovima ili tužilaštvima, svakako predstavlja najznačajniji vid praktičnog osposobljavanja koje se provodi van prostorija pravnih fakulteta.

pravnifakultet3644

Općinski sud u Sarajevu potpisao je u martu 2021. godine Okvirni sporazum o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke studenata prava i diplomiranih pravnika. Cilj Sporazuma je unaprijediti saradnju pravnih fakulteta i pravosudnih institucija/profesionalnih udruženja nosilaca pravosudnih funkcija, advokature i centara za edukaciju sudija i tužilaca u realizaciji praktične nastave za studente prava i praktičnog osposobljavanja diplomiranih pravnika, a kako bi stekli ili unaprijedili praktična znanja i vještine. Do sada je 26 institucija potpisalo predmetni Sporazum, a određeni su i kordinatori koji će u ime institucija sarađivati sa pravnim fakultetima i direktno učestvovati na implementaciji Sporazuma.

S tim u vezi 02.12.2022. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Sarajevu održan je sastanak koordinatora na kojem su razmatrana praktična pitanja u vezi sa organizacijom i provođenjem studentske prakse na sudovima i tužilaštvima u Kantonu Sarajevo. Predstavljen je i raspored obavljanja studentske prakse, a s tim u vezi je dogovoreno da tokom zimskog semestra 11 studenata II godine sarajevskog Pravnog fakulteta obavi studentsku praksu na Općinskom sudu u Sarajevu iz predmeta Krivično procesno pravo I i Finansijsko pravo. U planu je da tokom ljetnog semestra studenti obave praksu i iz predmeta Obligaciono pravo na Odjeljenju za sporove male vrijednosti Ilidža, a razmatrana je i mogućnost obavljanja prakse i na Prekršajnom odjeljenju Suda.

pravnifakultet1

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj